Chia sẻ API giải VCB Captcha miễn phí cực nhanh
admin Thứ năm, 09-03-2023 15:18

Bạn cần kiểm tra đơn hàng đã được thanh toán vào tài khoản ngân hàng hay chưa, bạn muốn tự động hóa công việc này, bạn cần tool kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng Vietcombank - VCB. Việc đầu tiên bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và tất nhiên phải gõ captcha trước khi đăng nhập. Captcha có gây khó khăn cho bạn trong việc tự động công việc?

Như tiêu đề, hôm nay admin mggtd chia sẻ miễn phí API giải Captcha VCB Digibank

 • Tỉ lệ chính xác 100% 
 • Tốc độ cao phản hồi kết quả trong vài ms
 • Không thu phí, không giới hạn 🤪

Demo thử Form dưới đây, lưu ý là mẫu của Digibank nhé:

Form giải VCB Captcha miễn phí

Kết quả như sau

Kết quả sau khi nhập chuỗi Base64

 

Đây là tài liệu Python sử dụng thư viện requests để truy xuất dữ liệu từ địa chỉ "https://mggtd.com/solve_captcha" thông qua phương thức POST và định dạng dữ liệu là JSON:

import requests
import json

data = {
  "image": image, # string image base64
  "name": name, # tên file có thể có hoặc không cần thiết
}

headers = {
  "Content-Type": "application/json",
}

response = requests.post('https://mggtd.com/solve_captcha', data=json.dumps(data), headers=headers)

result_captcha = response.json() # giải mã phản hồi từ JSON

Giải thích các đoạn code:

 • import requests : Thư viện requests cho phép ta truy xuất các tài nguyên mạng qua các phương thức GET, POST, PUT, DELETE,...
 • import json : Thư viện json hỗ trợ chuyển đổi chuỗi JSON thành đối tượng Python và ngược lại.
 • data = {"image": image, "name" : name } : Tạo một đối tượng data chứa dữ liệu truyền đi, bao gồm thuộc tính "image" chứa chuỗi ảnh dưới dạng base64 và "name" là tên tệp được truyền đi.
 • headers = {"Content-Type":"application/json"}: Định nghĩa tiêu đề yêu cầu với định dạng dữ liệu là JSON.
 • response = requests.post('https://mggtd.com/solve_captcha', data=json.dumps(data), headers=headers) : Sử dụng phương thức POST để gửi yêu cầu đến địa chỉ "https://mggtd.com/solve_captcha" với dữ liệu và tiêu đề yêu cầu đã được định nghĩa ở trên.
 • result_captcha = response.json() : Lấy dữ liệu phản hồi từ yêu cầu và giải mã nó từ JSON thành đối tượng Python.

Trên đây là tài liệu truy cập API viết bằng ChatGPT 😎 cả nhà tham khảo.

Hiện tại Ad cũng đang có API VCB check LSGD nhiều account viết bằng Pure Python ,

 Anh em nào cần có thể liên hệ để làm việc, ad sẽ có một bài viết khác về API này. Thanks

💬 Đăng nhập để bình luận